Menu Luk

Referat af bestyresesmøde d. 20. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 20. februar 2019 hos Karsten. 8. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs, Karsten Engsager, Asger Kring (suppleant), Henrik Lystrup,

Fraværende: Trille Utzon-Frank, Katja Persson

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status fra kasserer

3) Status på indhentelse af tilbud for arbejde på Enemærket mv. + glatførebekæmpelse af       

    stier (Henrik)

4) Status på hjemmeside (Asger)

5) Fordelingsnøgle og kontingent (fortsat) med udgangspunkt i Asgers samtale med advokaten   

    fra kurset i Grundejeren.dk. Drøftelse af, om det er noget, vi skal gå videre med

6) Henvendelse fra Claus Behn vedr. grundejernetværk. Er det noget, vi skal deltage i?

7) HOFOR’s klimatilpasningsprojekter (Henrik)

8) Eventuelt og næste møde

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  • Status fra Kasserer

     Der er pt. et udestående på kr. 5.300 for 2018. Der er blevet sendt rykker, men 3     

     husstande har undladt at betale til trods.

    Opfølgning på PH’s arbejde ifm. med fiberprojektet

    Er lavet den 19. februar.

  • Status på indhentelse af tilbud for arbejde på Enemærket mv. +  

glatførebekæmpelse af stier (Henrik)

Ingen løsning på glatførebekæmpelse af stier, da vores nuværende leverandør ikke kan påtage sig denne opgave. Det undersøges om vi kan sætte skilte op med ansvarsfraskrivelse, og om det er nok i forhold til vores juridiske ansvar. Skilt vedr. Sankthans bål skal også med i tilbud.

Ole er kontaktet med henblik på oprydning af enemærket samt Uglestien, men mangler hans svar.

Morten og rødderne kontaktes efter svar fra Ole.

Haveaffaldsbunken afventer Morten og Rødderne(og Ole’s)arbejde med rydning af brombærkrat og træbeskæring, så vi får en samlet pris for bortskaffelsen.

  • Status på hjemmeside(Asger)

Demoversion laves til generalforsamlingen og præsenteres.

Det forsøges at få årets referater ind på den gamle site.

  • Fordelingsnøgle og kontingent (fortsat) med udgangspunkt i Asgers samtale med  

advokaten fra kurset i Grundejeren.dk.

Drøftelse af, om det er noget, vi skal gå videre med

Fordelingsnøgler og kontingent ønsker vi fortsat at arbejde videre med i den kommende tid.

Kræver et større analysearbejde og derfor skydes det til efter GF.

  • Henvendelse fra Claus Behn vedr. grundejernetværk.

Vi gør ikke yderligere ved henvendelsen.

  • HOFOR’s klimatilpasningsprojekter

Henrik og Karsten orienterede om mødet vedr. HOFOR’s klimatilpasningsprojekter.

Det forventes at UG kommer med i næste runde, som starter i år eller i 2020.

Det bliver en opgave at skabe bred opbakning i foreningen og finde en fælles løsning.

8)Eventuelt og næste møde

    Ingen

Fra sidste møde

Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og     

veje.

Næste bestyrelsesmøde

Hos Maria, Horsebakken 68, tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.

GF afholdes tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00. Trille har bestilt lokalet på Ungdomsskolen. Trille undersøger, om Ungdomsskolen har en mikrofon, vi kan låne.