Menu Luk

Referat bestyrelsesmøde 14. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 14. maj 2019 hos Henrik. 1. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs,  Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Katja Persson

Fraværende: Pil Zülow, Asger Kring (suppleant)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status fra kasserer

3) Konstituering af bestyrelse og forretningsorden

4) Opfølgning på GF

5) Kommende års opgaver (årshjul)

6) Eventuelt

7) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Status fra Kasserer

Intet nyt siden sidst.
Der er pt. et udestående på kr. 5.300 for 2018. Der er blevet sendt rykker, men 3     

     husstande har undladt at betale til trods.

 • Konstituering af bestyrelse og forretningsorden

Formand – Maria

Næstformand – Mikkel

Kasserer – Henrik

Sekretær – Katja

Medlem – Pil

Suppleant – Asger

Vi gennemgår Forretningsordenen på næste møde, hvor alle medlemmer er tilstede.

 • Opfølgning på GF

Generalforsamlingen forløb ganske fint. Forslag fra grundejere skal fortsat sendes til bestyrelsen per mail.

 • Kommende årsopgaver (årshjul)

1a Opgørelsen af boligenheder ift. kontigent både på grundejer- og vejbidrag. Det kommer til at kræve en vedtægtsændring – hertil advokatbistand

1b Fordelingsnøgle mellem foreningen og vejlauget

1c Vedligehold af stier – overgang af ansvar fra vejlaug til forening

2 Ny hjemmeside – deadline for færdiggørelse medio august 2019

3 Ordensregler – gennemgang for oplæg til afstemning til GF 2020

4 Skilte til stier

5 Bomme ved stier

 • Eventuelt

Fortov NB28 mail fra Katja Persson til Lasse Facius. Maria tager fat i Lasse og Marlene, også mht. den opkørte asfalt for enden af kastanjetræet samt asfaltarbejde ud for NB19.

Enemærket er efterset og fundet i forsvarlig stand. Funderingen er også kontrolleret. Det skal bemærkes, at der på de to heste er begyndende råddannelse. Nettet ved klatrestativet er ved at være tyndslidt.
Karsten Engsager har tilbudt fortsat at efterse legeredskaberne på Enemærket samt foretage mindre reparationer. Det takker vi selvfølgelig ja til.

 • Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. juni 2019 hos Katja, NB 28A, kl. 19.00

Fra sidste møde/til næste møde

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Ingen løsning på glatførebekæmpelse af stier, da vores nuværende leverandør ikke kan påtage sig denne opgave. Vi skal have indhentet tilbud.
  Det undersøges om vi kan sætte skilte op med ansvarsfraskrivelse, og om det er nok i forhold til vores juridiske ansvar. Skilt vedr. Sankthans bål skal også med i tilbud.
 • Demo af hjemmeside
 • Bom ved Gåsestien for enden af Harespringet er midlertidigt sat på. Det skal efterses, måske der skal sendes bud efter en smed.