Menu Luk

Referat af generalforsamling 30. april 2019

Referat af generalforsamling i Utterslevhøj Grundejerforening
afholdt 30. april 2019 kl. 19.00

Formanden, Maria Louise Flachs, bød velkommen til de 36 (heraf 26 fra Vejlauget) fremmødte stemmeberettigede medlemmer og præsenterede Grundejerforenings kor, der startede aftenen med en lille koncert.

1. Valg af dirigent
Mikkel Wendelboe blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.

2. Valg af stemmetællere
Søren Sørensen og Katrine Boysen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Maria indledte med at præsentere bestyrelsens 5 medlemmer: Sig selv som formand, Pernille Utzon-Frank (næstformand), Henrik Lystrup (kasserer), Katja Persson (sekretær) og Karsten Engsager. Desuden Asger Kring som suppleant.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen opfatter det som sin selvfølgelige opgave at varetage foreningens interesser i bred forstand, således at vores område fortsat vil være attraktivt for familier både med og uden børn. Vi skal sørge for at vedligeholde veje, stier og fællesarealer samt arbejde for at fremme godt naboskab.
Vi har i løbet af året fået renoveret Svanestien, der har være en bekostelig affære. Derfor renoveres der ikke en sti i 2019. Vi påregner først at kunne renovere Gåsestien i 2020.
Bestyrelsen har kigget på fordelingsnøglen og arbejder videre med det i løbet af 2019. Til dette arbejde ser vi os nødsaget til at få ekstern rådgivning.
Derudover har vi 18-21 husstande i foreningen, der ikke opkræves kontigent af forskellige årsager såsom dobbelthus, flerfamiliehuse etc. Det er planen at kigge videre på dette i 2019 og præsentere det på næste års generalforsamling.
Bestyrelsen har søgt om at få opsat en hjertestarter, som vi desværre har fået afslag på.

Kommentar til vedligehold af Gåsestien, hvor et medlem ikke mener, stien bør asfalteres grundet mængden af regnvand, der løber ned mod Harespringet. Inden renovering af stien forhører bestyrelsen sig hos professionelle om hvorledes stien bedst renoveres.

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Der er ingen indkomne forslag

5. Præsentation af det reviderede foreningsregnskab for 2018
Henrik gennemgik foreningens regnskab.
De samlede indtægter (kr. 260.001,50) og udgifter (kr. 198.957,26 ) for 2018 resulterende i et overskud på kr. 61.044,24.
Regnskabet blev godkendt.

6. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent og rykkergebyr
Det præsenterede budgetforslag er baseret på fastholdelse af den kontigentstigning, der blev vedtaget i 2018.
Igen i år lægger bestyrelsen op til et ekstraordinært bidrag til vejlavet på 50.000 kr.
Vi kommer til at bruge penge på at vedligeholde Enemærket herunder evt. beskæring af store træer/grene samt det voksende brombærkrat. Det kommer til at tage en god bid af budgettet.
Rykkergebyr forbliver uændret på 100 kr.
Det giver et budgetteret overskud på kr. 150,00.

Budgettet blev godkendt.

7. Vejudvalget
Henrik præsenterede vejlaugets beretning og regnskab for 2018 samt budget for 2019.

Vi har en udfordring med snerydning af vores stier om vinteren, da adgangen er begrænset for snerydningsfirmaer. Det skal undersøges, om foreningen kan fraskrive sig ansvaret, såfremt der skiltes omkring ingen snerydning om vinteren.
Vi har i bestyrelsen undersøgt, om vi kan få ”aftagelige” bomme ved stierne, men det har vi desværre ikke råd til i foreningen.
Rykkergebyr forbliver uændret på 100 kr.
Samlede indtægter (kr. 610.285,49) og udgifter (kr. 971.293,59) resulterede i et underskud på kr. 361.008,10.

Regnskabet blev godkendt.

Vejlaugets budget for 2019 indeholdende 50.000 kr. i bidrag fra foreningen opererer med indtægter på kr. 608.302 og udgifter på kr. 601.500 resulterende i et lille overskud på kr. 6.802.

Budgettet blev godkendt.

8. Festudvalgets beretning
Jane Hansen fortalte om udvalgets aktiviteter, d.v.s. arrangementer i anlægget på Enemærket til fastelavn (kæmpe succes), Skt. Hans, sommerfest og Halloween. Der er p.t. kun 2 medlemmer i festudvalget, og Jane efterlyser igen igen flere hjælpende hænder.
Fordi der kun er to personer i udvalget, er det svært at finde overskud til at finde på nye initiativer til flere nye fællesaktiviteter, som fx kunne være bankospil, petanque og fællesspisninger. Derfor vil vi rigtig gerne have flere hjælpende hænder.
To har meldt sig til festudvalget 😊

Næste møde i festudvalget er d. 15. maj 2019. Kontakt Jane Hansen, hvis du har lyst til at give et nap med.

9. Valg
Kasserer: Henrik var på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer: Pernille og Karsten trådte tilbage, hvorfor der var brug for to nye medlemmer i bestyrelsen.
Pil Zülow stillede op til den 2-årige post og blev valgt.
Mikkel Wendelboe stillede op til den 1-årige post og blev valgt.

Bestyrelsessuppleant: Asger Kring var på valg, genopstillede og blev valgt.

Revisor: Søren Skjold Jensen var på valg, genopstillede og blev valgt.

Revisorsuppleant: Grete Suhr var på valg, genopstillede op og blev valgt.

10. Eventuelt
Henrik meddelte, at der i fiberprojektet mangler enkelte tilbagebetalinger til nogle grundejere. Fiberprojektet betragtes som værende afsluttet.

Der opfordres til flere arbejdsdage i området.

Katja Persson (sekretær)