Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 19. juni 2019 hos Katja. 2. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Katja Persson, Pil Zülow, Asger Kring (suppleant)

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.

2) Forretningsorden

3) Status kasserer (v. Henrik)

4) Formulering af opgave til advokat mhbp. tilbud

5) Status hjemmeside (v. Asger og Mikkel)

6) Eventuelt

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Forretningsorden

Er nu udarbejdet og opgaverne fordelt.

 • Status fra Kasserer

Der er fortsat et udestående på kr. 5.300 for 2018. Der er blevet sendt rykker, men 3    

husstande har undladt at betale til trods.

For 2019 er der 11, der ikke har betalt bidrag til foreningen, 6 der ikke har betalt bidrag til vejlauget, og 2 der ikke har betalt deres fortovsgæld.

Der sendes rykkere ud om en uges tid.

Vi har allerede fået kr. 7.500 ind for ejendomsmæglergebyr – vores budget for året er på kr. 9.000 😊

 • Formulering af opgave til advokat
 • Flyt af vedligeholdelsesansvar fra Vejlaug til Forening omkring fælles stier
 • Opgørelse af 35 andele fra Foreningen til Vejlauget – hvad er det baseret på, skal det ændres ifb. Omlægning af veje til offentlig vej?
 • Definition af bidragsydere til både forening og vejlaug
 • Kan vi bruge oversigten fra fiberprojektet til at definere husstandene/grundejere
 • Dokumenter til fremsendelse:
  • Vedtægter inkl. servitutter
  • Oversigt over betalende/ikke betalende grundejere/husstande
  • Oversigt over husstande ifm. fiberprojektet
  • Dokument omkring vejbidrag fra 2012

Henrik tager fat i Povl Hansen og hører, om han vil bidrage til formulering af opgaven.

 • Status på hjemmeside

Referater er snart live på den nye hjemmeside. Hjemmesiden vil være under løbende udvikling henover sommeren.

 • Eventuelt

Fortov NB19 + 28 mail fra NB19 vedr. fliser. Maria tager kontakt til Karsten Engsager for at høre, om han kender målene på vores eksisterende fliser.

Mikkel kigger ind i om vi kan sende diverse nyheder evt. materiale til GF ud fra Bestyrelsen UG.

Vi skal på næste møde tale om, hvordan vi får grundejere til at tilmelde sig elektronisk materiale/nyheder fra bestyelsen.

 • Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. august 2019 hos Mikkel, Storkebakken 19, kl. 19.00. På dette møde skal vi finde dato til bestyrelsesmiddag gerne ultimo september/primo oktober.

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Ingen løsning på glatførebekæmpelse af stier, da vores nuværende leverandør ikke kan påtage sig denne opgave. Vi skal have indhentet tilbud.
  Det undersøges om vi kan sætte skilte op med ansvarsfraskrivelse, og om det er nok i forhold til vores juridiske ansvar. Skilt vedr. Sankthans bål skal også med i tilbud.
 • Demo af hjemmeside
 • Bom ved Gåsestien for enden af Harespringet er midlertidigt sat på. Det skal efterses, måske der skal sendes bud efter en smed.