Beretning for foreningen (dagsorden pkt. 3 )

 

Velkommen til nye medlemmer, som er tilflyttet vores område.

Travlhed, mange sager og et mødeantal over gennemsnittet har været dagsordenen for foreningsåret 2003.

Men der er også blevet tid til det mere sjove, selv om bestyrelsen måtte aflyse sommerfesten.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen holdt båltalen Sankt Hans aften i anlægget, og det blev en fin aften med et flot bål og mange deltagere. Fastelavnsfesten var som altid en munter eftermiddag med mange børn og flot gennemført af en forældregruppe, som tog over og kørte arrangementet i mål. I forlængelse af dette ser vi meget gerne initiativet videreført, således at forældre eller andre arrangere en sommerfest, eventuelt med bestyrelsen som handymen.

Takket være Keld Knudsens indsats kom vores hjemmeside www.ugnyt.dk i luften i 2003 og er et besøg værd.

Bestyrelsen kan kontaktes via siden, og vi modtager gerne gode ideer og forslag.

For at gøre det lettere for medlemmerne at komme med deres mening og andet, der måtte have interesse, åbner den 8. marts et diskussionsforum - UGdebatten - på vores hjemmeside.

Formanden har deltager i brugerrådet for Utterslev Mose. Der er ønsker om genoprettelse af naturstier, fårelav og mere natur til mosen. Et udkast til planer, hvortil bestyrelsen har bidraget, ligger snart færdigt til vedtagelse i Københavns Kommune.

Opstillingen af Sonofon sendemast ved Utterslev Ungdomsskole er sat i bero, da der er indgivet en klage til Naturklagenævnet. Vi afventer resultatet af klagen.

Parkering for tæt på vejkryds er et problem og særligt ved Enemærkets udmunding i Harespringet samt Harespringets udmunding i Mosebakken. Overholdes 10-meterreglen ikke her, kan lastbiler og skraldevogne ikke komme rundt om hjørnerne, uden at beskadige fortovene. Vi vil godt fortsat foreslå indbyrdes aftaler om parkering, så vi undgår disse skader.

Endvidere opfordrede vi – i lighed med tidligere – alle til at få etableret godkendt overkørsel og parkering på egen grund – og til også at bruge den.

Snerydningen er udført rimeligt acceptabelt, som det også fremgår af regnskabet. Bestyrelsen finder det rigtigst, at foreningsregnskabet også noteres for et beløb for snerydning ud for fællesarealerne, svarende til hvad der er gennemført omkring vejvedligeholdelsen. Derfor fremsætter bestyrelsen et forslag, så der her overføres en udgift på 13 x 100 kr. = 1300,- kr. Se forslaget side 7.

Bestyrelsen indstiller, at der fortsat opkræves kr. 300,- for ekspedition af ejendomsoplysninger til ejendomsmæglere m.fl., samt at der ved for sent indbetalte kontingenter og vejbidrag opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-.

Bestyrelsen finder, at der generelt ikke tages det nødvendige hensyn til naboer og områdets karakter, ved ansøgning om opførelse af dobbelthuse.

Bestyrelsens anmodning til Københavns Kommune om udarbejdelse af et lokalplanforslag er imidlertid ikke imødekommet. Men dermed er slaget ikke tabt. Opgaven for bestyrelsen er fortsat aktivt at vurdere nybyggeri og om nødvendigt gøre brug af den servitutsikrede godkendelsesret. Men bestyrelsen får generelt ikke kendskab til et byggeri før ejeren sender os en ansøgning eller Byggeri & Bolig igangsætter en nabohøring. Så både som ejer og nabo skal man være opmærksom på, at en kopi af byggeansøgningen skal tilsendes bestyrelsen til godkendelse og at byggeriet først kan påbegyndes, når en godkendelse fra grundejerforeningen foreligger.

 

Bestyrelsen