UGnyt januar 2004

Først velkommen til de senest tilflyttede og et godt nytår til alle medlemmer. 

Utterslev Mose.

En bredt sammensat brugergruppe af lokale interesserede har nu afsluttet et halvt års arbejde med gåture i mosen og diskussioner med efterfølgende indput og ønsker til Københavns Kommunes Vej og Park. Resultatet er et udkast til ”Pleje- og udviklingsplan 2004 – 2008” for Utterslev Mose. I gruppen har Hans Bo Larsen deltaget for UG.

Sammenfattet sigter planen mod at bevare mosens rekreative anvendelighed, skabe større landskabelig variation ved nuanceret pleje og øge de biologiske vækst- og levevilkår for planter og dyr. Planen foreslår generelt en beskæring og udtynding, som giver et bedre udsyn over vandområderne og åbner op for udsigter mod f. eks. Grundtvigs Kirken og Brønshøj kirke. Hareskovvej planlægges afskærmet med beplantning af buskads mellem cykelsti og kørebane . I midtmosen - nedenfor kælkebakken - foreslås anlagt en gangbro til en udsigtsplatform anlagt i vandområdet.  Ved Kirkemosen foreslås stisystemet udbygget med en sti gennem græsarealet langs Hareskovvej og bro over det korte åløb, så der er gangsti hele Kirkemosen rundt. Samtidig vil der ske en øget tilplantning mellem Kirkemosen og Hareskovvej. Som et tilbud på et nyt indslag i mosens dyreliv, er der afsat områder ved bl. a. Kirkemosen, Engsvinget og Rådvadsvej til fåregræsning. Det kan så efterfølgende være op til lokale interesserede at danne fårelav og gå i dialog med Vej og Park.

Bestyrelsen har fremsendt sine kommentarer til planen

Renoveringen af fortovene på Bakkeledet, Enemærket og Engsvinget er nær en afslutning og er i det store og hele gennemført tilfredsstillende. Der udestår et par mindre opretninger, som udføres, når vejret tillader det. Afslutningsvis skal vi have arbejdet gennemgået og godkendt af Vej og Park.

Lokalplanforslag og byggeri.

Som det har kunnet læses i lokalavisen, har bestyrelsen, på opfordring fra beboere med grunde beliggende mod Utterslev Mose, anmodet om udarbejdelse af et lokalplanforslag. Anledningen er et udført og et ansøgt byggeri af dobbelthuse, hvor bestyrelsen finder, at der ikke er  tager det nødvendige hensyn til naboer og områdets karakter. Vi vedlægger en kopi af indholdet i den indsendte anmodning.  Lokalplanforslag

Vær opmærksom på  - både som ejer og nabo, at alle ejendomme i vores område er pålagt en servitut, som bestemmer, at al byggeri skal godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. Det betyder, at en kopi af byggeansøgning skal tilsendes bestyrelsen til godkendelse og at byggeriet først kan påbegyndes, når en godkendelse fra grundejerforeningen foreligger.

Pas på vores nye (og gamle) fortove.

Foreningen bruger de næste år mange penge på renovering af vores fortove, og vi henstiller derfor til, at man undgår at parkere på fortovene, de kan ikke holde til det.

Et andet problem er parkering for tæt på vejkryds – ifølge færdselsloven må man ikke parkere tættere end 10m på et kryds, reglen gælder også alle sider i T-kryds. Hvis man parkerer tættere, kan lastbiler ikke komme rundt uden at køre op på fortovet. Vi har p.t. flere hjørner, der er renoverede indenfor de sidste par år, som allerede er ødelagte på grund af dette problem.

Så derfor en stor opfordring: Tænk jer om og vis hensyn til jeres naboer og til vores fælles pengepung ved parkering.     

Mast ved Utterslev Ungdomsskole.

På trods af flere indsigelser til kommunen med blandt andet en underskrifts­ind­samling mod mastens placering det pågældende sted, gav kommunen i efteråret den endelige byggetilladelse til opførelse af Sonofon sendemasten. I forhold til den oprindelige plan er mastens højde reduceret fra 22m til 18m, og konstruktionen er ændret fra en gittermast til en rørmast, der ifølge kommunen er lidt mere diskret. Fundamentet er nu støbt og venter bare på masten.

Vi har netop fået en orientering fra kommunen, der meddeler at byggeriet er sat i bero, da der er indgivet en klage til Naturklagenævnet, så det er grunden til at masten endnu ikke er sat op.

Diskussionsforum på UGnyt.dk

Der er mange ting i gang i foreningen for øjeblikket: lokalplanforslag, fortovsrenovering og mobilmasten for at nævne nogle. For at gøre det lettere for medlemmerne at komme med deres mening om disse sager og andre ting der måtte have interesse, åbner om kort tid et diskussionsforum – UGdebatten - på vores hjemmeside. I vil få nærmere besked, når der er adgang til siden.

Husk i øvrigt:

Generalforsamlingen 2004 afholdes tirsdag den 23. marts og forslag til behandling skal indsendes til formanden inden den 15. februar 2004.

Fyrværkeri. På opfordring viderebringer vi et ønske om begrænsning af ”nytårsskyderi” - året rundt. Det er i højere grad - end nogle tydeligvis tænker på - et problem for hvem der har husdyr. Så gem krudtet til nytår!

Hække og andet kvas til årets Sankt Hans bål i Anlæget kan afleveres efter aftale med formanden.

Fastelavnsfest – tag en rask beslutning!

Findes der en eller flere forældregrupper, som vil slå katten af tønden sammen med deres egne og områdets børn i Anlægget ved Enemærket søndag den 22/2, så slå på tråden til bestyrelsen, som har sat penge af til arrangementet.

Med venlig hilsen, bestyrelsen 

Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk Telefon, formanden: 3828 1331