UGnyt juli 2003

Velkommen til de nye medlemmer, som er tilflyttet siden sidst.

Generalforsamlingen i marts 2003 var uden de store overraskelser og nye forslag til ændringer.

Bestyrelsens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen, blev godkendt efter besvarelsen af enkelte spørgsmål bl. andet om beplantning ved containere og belysningen på stierne. 

Ligeledes blev regnskab for 2002 og budget for 2003 godkendt med bestyrelsens forslag om   kontingentforhøjelse på 10,- kroner til 380,- pr. år pr. parcel. Snekontingentet opkræves uændret. Ca. 50 fremmødte deltog i generalforsamlingen, heraf 37 stemmeberettigede medlemmer.

For vejudvalget blev den skriftlige beretning godkendt efter at bestyrelsens afslag på et ønske om dispensation for betaling var omtalt og et udspil fra formanden om en fælles fejning af rendestenene var skitseret.

Spørgsmålet om ejerlejligheder m.fl. skal deltage i bidrag til vejvedligeholdelsen, havde været drøftet i bestyrelsen, men denne anbefalede, at fortsætte med den eksisterende ordning – indtil videre.

Under eventuelt blev parkeringsvagternes tilbagevendende besøg til vores område beklaget, da det har resulteret i adskillige bøder til bilejere, som har parkeret med de 2 hjul på fortovet. Formanden kunne fortælle, at en samtale med P-korpset kun afdækkede det forudsigelige, nemlig at parkeringsbestemmelserne i Københavns kommune også gælder i Utterslevhøj Grundejerforenings område. Hvis man ser i politidirektørens bekendtgørelse fra 95 står der i § 4 at:” Det er forbudt at parkere - helt eller delvis - på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat el. lign., medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at parkering kan finde sted.” Det vi kan gøre her og nu er, at tage det nødvendige hensyn til andre parkeringer på vejen og sikre, at gennemkørsel kan foregå uhindret. Endvidere opfordrede bestyrelsen – i lighed med tidligere – alle til at få etableret godkendt overkørsel og parkering på egen grund.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Erik E. Larsen, Nebbegårdsbakken 49.

Aftenen sluttede med en snak over et glas vin med en sandwich til.

Vejene og fortovene har overvintret.

Selv om vi har haft en vinter med store svingninger i temperaturen, har vejene ikke umiddelbart behov for reparationer.

Hvis bestyrelsen har overset huller eller sætninger på veje eller fortove, som kræver udbedringer straks, vil vi gerne gøres opmærksomme på skaderne.

For nuværende er bestyrelsen ved at forberede indhentningen af tilbud på det første af de budgetterede etaper, som tilbagevendende vil blive gennemført hvert andet år. I år gælder det Bakkeledet, Enemærket og delvise strækninger på Engsvinget.

Som bestyrelsen tidligere har gjort opmærksom på, er det nu man kan få en godkendt overkørsel til egen grund og til den rigtige pris - hvis man ikke har en i forvejen. Der kan også være medlemmer, som har brug for en udvidelse til overkørsel i dobbelt bredde. Vi forventer at gennemføre en opretning af en nuværende og godkendt overkørsel uden omkostninger for den enkelte. Har man ikke - men ønsker – en godkendt overkørsel, vil vi indhente tilbud og til en pris, som vil ligge  under hvad det vil koste den enkelte selv at lade det udføre før eller senere. Kan det enkelte medlem fremlægge en godkendt ansøgning, vil entreprenøren kunne udføre den i sammenhæng med opretningen af vejens kantsten. Ikke godkendte overkørsler vil nødvendigvis ikke kunne nyetableres. Her vil opretningen af kantstenen i beton blive gennemført i lige linie – uden fortrydelsesret. Bor du ud til Bakkeledet, Enemærket eller Engsvinget og er i tvivl, om din overkørsels er godkendt, så kontakt Vej & Park på telefon 33 66 34 40 og få en eventuel ansøgning sendt snarest.

Overborgmesteren til Sankt Hans bål i anlægget i Utterslevhøj Grundejerforening.

Bestyrelsen havde inviteret overborgmester Jens Kramer Mikkelsen til at holde båltalen. Overborgmesteren causerede blandt andet over middelalderens kvinderolle, hvor en kvinde der var aktiv ud over det ønskelige, kunne ende sine dage på bålet og vi skulle ikke mere end trehundrede år tilbage, for at kunne overvære den sidste heksebrænding. Men tiderne skifter heldigvis og det samme kunne overborgmesteren sige på byen Københavns vegne. Det går rigtigt godt, kunne han fortælle. Skatten har fået endnu et lille tryk nedad og byggekranerne er sat i arbejde. Overborgmesteren sluttede sin båltale til de 200 medlemmer med at ønske alle en god sommer og aftenen sluttede i fin stemning med afbrænding af den flotteste heks - i blød udgave – og med sang af Drachmanns midsommervise i begge melodiudgaver.

Du kan høre/genhøre overborgmesterens tale på vores hjemmeside www.ugnyt.dk, hvor vi også har lagt lidt billeder fra Sankt Hans bålet.

UG’s formand deltager i brugerrådet for Utterslev Mose.

 Der er talt om genoprettelse af naturstier, fårelav med drift af får på engarealerne og mere natur til mosen. Et udkast til planer forventes at være klar til diskussion i august/september, så vi vender tilbage med nyt senere på året.

Utterslevhøj Grundejerforening har nu egen hjemmeside – tillykke!

www.ugnyt.dk er i luften og på skinner alene takket være Kelds indsats. Siden orienterer om arrangementer, referater, vedtægter, UGnyt og foreningens arbejde generelt. På sigt vil vi gerne tilføre mere stof om de ting, der rører sig i vores område.

Bestyrelsen kan kontaktes via siden, og vi modtager gerne gode ideer og forslag.

Sommerfesten  lørdag den 16. august - vinker forude.

Hvad der skal på programmet står helt åbent og vi skal have flere børn, unge og ældre med til at bestemme arrangementet. Det skal fortsat være en fest hvor alle aldersgrupper - og ikke mindst børnene - har det sjovt og har en dag ud af det.

Alle inviteres til festplanlægning på Storkebakken 28,  mandag den 4. august kl. 19.00.

På vores hjemmeside www.ugnyt.dk , kan du se billeder fra sidste års festoplevelser omkring arrangementer for de unge.

UG’s bestyrelse:

Hans Bo Larsen, Storkebakken 28, formand

38 28 13 31

Keld Knudsen, Mosebakken 3, næstform.

38 28 44 48

Peter Gjaldbæk, Storkebakken 33, kasserer

38 60 05 47

Erik E. Larsen, Nebbegårdsbakken 49

38 60 70 32

Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9

38 80 08 25

 

Alle ønskes en fortsat god sommer. Med venlig hilsen, bestyrelsen.