UGnyt juni 2004

 

Sankt Hans bål i Anlægget i Enemærket med tale af  skoleinspektør Søren Thorborg, Utterslev Skole,onsdag den 23. juni kl. 20.30.

Efter båltalen sætter vi en tændstik til bålet med den unikke heks.

Tag lidt mønt med; vi medbringer et par flasker til fælles efterslukning.

Generalforsamling den 23. marts.

Et fremmøde på over 100 deltagere medvirkede til en god og livlig debat omkring trafikdæmpning, parkeringsregler og bredbåndsnet. Et forslag om lukning af Lærkebakken blev nedstemt, hvorimod en overdragelse af stolper, skilte og bump fra Mosesvingets Vejlaug til foreningens vejudvalg blev vedtaget. Efterfølgende tilkendegav bestyrelsen, at den ville undersøge og arbejde med relevante trafikdæmpende løsninger for hele foreningens område, for efterfølgende at fremlægge det.

Forslaget om 2 parkeringspladser på egen grund blev ikke vedtaget, men der blev fra bestyrelsen opfordret til at parkere på egen grund, og i øvrigt at vise hensyn ved parkering på vejene. I øvrigt blev regnskaber, budgetter og formandens beretning godkendt. Der var genvalg på alle poster med akklamation.

En mulig bredbåndsløsning blev fremlagt og livligt drøftet. Efterfølgende tilkendegivelser resulterede i nedsættelse af en arbejdsgruppe, som sammen med bestyrelsen ville undersøge markedet og senere på året fremlægge løsningsforslag.

Den afviste lokalplansansøgning var anledningen til en diskussion af området udbygning, og flere medlemmer udtrykte, at det igangværende og ansøgte byggeri havde mere karakter af opkøberes spekulation end af god byggeskik og hensynet til omkringboende.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen var rede til at gå langt for at håndhæve grundejerforeningens servitutbestemte ret til at skulle godkende alt byggeri i området.

Trafikdæmpning i brev til kommunen - se www.ugnyt.dk

Nyplantning og klipning af hække. En del steder i området er det ikke muligt at bruge fortovets inderste række fliser, fordi hækkene breder sig ud over fortovet. Bestyrelsen er ikke sippet, men har besluttet at gennemgå fortovene og informere den enkelte grundejer, der hvor der er problemer med bevoksningen ud til fortovet.

Græsslåning – på søndage kun mellem 9.00 og 12.00. Se vedtægterne med ordensreglementet på www.ugnyt.dk

Renovationsafgifter, R98: I Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København og hos Miljøkontrollen, Københavns Kommune, har bestyrelsen fået forelagt baggrunden for den voldsomme stigning i taksterne, som har ramt de fleste parcelhusejere i København. Det korte svar er: - at der i takstberegningen, gennem flere år, er tilstræbt en retfærdig omkostningsbestemt fordeling. Stigningen i 2004 skyldes, at et opsamlet efterslæb først nu er udløst for parcelhusejere.

Der har været nogen forståelse for, at beregningen efter antal kvadratmeter ikke er optimal. Dette misforhold vil bestyrelsen forfølge.

Logo-konkurrence, sommerfest? og debatforum - følg linkene.

Med venlig hilsen, bestyrelsen. Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk Hjemmeside: www.ugnyt.dk