UGnyt juni 2005

Generalforsamlingen 2005. Der var på generalforsamlingen den 7. april fra bestyrelsen side lagt op til markante beslutninger og vedtagelser. Forslaget om ikke at give tilladelser til udstykninger og opførelser af dobbelthuse i ét plan fik fuld opbakning fra alle fremmødte. Efterfølgende skal vedtagelsen søges indpasset i Københavns Kommunes planer og gøres bekendt for aktuelle købere og sælgere. Forslaget om at ejerlejligheder også optages som fuldgyldige medlemmer og følgelig skal deltage i betalingen af omkostninger til foreningen og vejene på lige fod med øvrige medlemmer blev ligeledes vedtaget med stor tilslutning. Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen opmærksom på, at der formelt ikke kan indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen valgte ikke at udsende en indkaldelse til en ekstra-ekstraordinær generalforsamling efter afholdelsen af den ordinære. Det indebar, at forslaget, som var vedtaget juridisk ”på en fodfejl”, bortfaldt og der gennemføres derfor ingen nye kontingentopkrævninger i 2005 for ejerlejligheder. Afstemningen viste imidlertid, at forslaget havde sin berettigelse, hvorfor bestyrelsen vil gennemarbejde problematikken yderligere og søge tilsvarende vedtaget på næste års generalforsamling.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for foreningen. Et forslag om en forhøjelse på 30 kr. og en dyrtidsregulering blev ikke vedtaget - men modtaget som en positiv tilkendegivelse på bestyrelsens forvaltning af kontingentkronerne.

Der blev spurgt, om den nuværende investeringsplan for fortovsrenovering omfatter alle fortove. Til det blev der svaret, at renoveringen dækker højest 60% af vores fortove. Foreningen har i alt 5264 meter fortov og har indhentet tilbud som gør, at der er udført en længere strækning, end forudset i investeringsplanen. Budgettet for 2005 og bestyrelsens beretninger for såvel forening som vejudvalg blev vel modtaget og godkendt. Afslutningsvis blev forsamlingen under eventuelt orienteret om status i udredningsarbejdet i bredbåndsgruppen og mødet sluttede i god ro og orden.

Fortovsrenovering 2005. Der forhandles for tiden priser med vores vejentreprenør på dette års renovering af fortove. Som det ser ud for nuværende, vil fortovene på Lærkebakken, en strækning på Harespringet med ulige numre fra Horsebakken samt siden med ulige numre på Mosebakken kunne oprettes med den opsparede pulje. Nærmere omkring gennemførelsen uddeles til de berørte, så snart en aftale foreligger.

Carporte. Der har været forespørgsel om opførelse af lukkede carporte ud til fortov. Der skal ansøges om dispensation for gældende lovgivning og tilladelse gives ikke i Københavns Kommune.

”Bydelsløft”. Også i denne udsendelse vil vi opfordre alle til en gang hækklipning, så fortovene bliver fri for grene og brede hække. Og en fejet rendesten kan også være et bidrag til et helt lokalt ”løft” af  gademiljøet.

Sankt Hans Fest i anlægget i Enemærket  med samvær og båltale af Martin Lidegaard, Nebbegårdsbakken torsdag den 23. juni klokken 21.00

Som sædvanlig giver sammenkomsten en god anledning til ”efterslukning”.

Vi vil til dette formål skænke et glas  vin for en rund  femmer.

 

Sommerfesten  

 - sæt kryds ved den 20. august