UGnyt juni 2006

Det blev Brønshøj – igen!

Vi blev hørt og forstået endnu engang og kan nu nyde det gode sommervejr.
Det var meget positivt, at få ekspresadgang til Kommunaludvalget i Folketinget i elvte time. Der var et kvarter til at fremlægge vores indvendinger og de 10 minutter rakte. Og som flere havde kommenteret, så gav den efterfølgende vedtagelsen af ny bydelsinddeling i Borgerrepræsentationen den 14. juni os ikke flere problemer.

Et godt naboskab til Bispebjerg bydel skal vi fortsat have. Bispebjerg er en bydel som Brønshøj på flere områder kan hente inspiration i.
Tak fra bestyrelsen og mig for de pæne ord der er faldet her på det seneste. De mange tilkendegivelser og den støtte vi har fået har været helt afgørende for, at vi endnu engang lagde arm med systemet. Det blev en "ommer" uden tabere og vi bor fortsat i Brønshøj. Demokratiet sejrede - med hjælp fra rigtig mange UG-er.

Tillykke med det!
Hilsen Hans Bo

Generalforsamling 25. april

Ud over hvad der er omtalt i den udsendte indkaldelse blev forslaget om ejer- og andelslejligheders medlemskab af UG diskuteret og bestyrelsen lovede, at fremlægge et konkret forslag på generalforsamlingen til næste år.

Bestyrelsen anbefalede, at vi opsiger medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening (PL), som koster os 80 kr. pr medlem, og i stedet gør brug af ordningerne i Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København (FF), som dels er tættere på Københavnerproblemerne, men også i dag har en forsikringsordning og en advokatbistand m.v., som fint dækker vores ønsker. Opsigelsen får virkning fra den 1. januar 2007.

Bestyrelsen foreslog, at fordelingen af omkostningerne til vedligeholdelse af Mosesvingets fortov afprøves ved en retssag. Omkostningerne er anslået til omkring 20.000 af FFs advokat. Det skal ses i relation til en omkostning på fortovsrenoveringen på ca. 300.000, som bestyrelsen finder det rimeligt, at kommunen betaler. Tilkendegivelsen fra salen var et ja til udmeldelse af PL og ja til en retssag.

Der blev fremsat ønske om et ekstra bump på Horsebakken. Formanden lovede at orientere om kommunens 40 km/t zone-planer i herværende UGnyt.

Et forslag om at bede kommunen vedligeholde parkeringspladsen ved Horsebakken bedre vandt gehør, hvorimod en chikaneløsning med spærring mellem Engsvinget og Mosesvinget blev livligt diskuteret. Forslagsstillerne vender tilbage til bestyrelsen med en løsning, hvor indvendingerne indgår i løsningen.

De vanskelige gennemkørselsforhold for ikke mindst brandbiler (og skraldevogne) i vores område blev påtalt af et medlem. Formanden opfordrede til så vidt muligt, at gøre plads til egne biler på egen grund og om nødvendigt, at parkere hensynsfuldt på vejen.

Formandens beretning samt regnskab og budget blev godkendt. Der var genvalg på alle poster, så bestyrelsens sammensætning er uændret.

40 km/t zoner

Der er for nuværende 40 km/t zoner i Middelalderbyen, Valby, Kongens Enghave og på ydre Østerbro. Inden udgangen af 2012 forventes 40 km/t zoner i alle Københavns Kommunes lokalgader i boligområderne. Den nye hastighedsgrænse indføres i de enkelte bydele, efterhånden som der gennemføres trafikplaner. Indre By er således starten. 40 km/t . Zonerne etableres ved skiltning samt ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger såsom vejbump, rundkørsler og indsnævringer. Der er for nuværende ikke et tidspunkt for indførelsen i Utterslevhøjs område.

Har du styr på din sommerhæk? Amorinerne svirer og mange vil gerne gå hånd i hånd. Men er der plads på dit fortov? Skal hækken have en klipning er det tid nu.

Vi viderebringer et ønske om at vi ikke stiller byggematerialer og storskrald på fortovet i længere tid end højst nødvendigt.

Græsslåning på søndage kun mellem 9.00 og 12.00.

Sankt Hans fest i anlægget i Enemærket med samvær og båltale af lokal beboer fredag den 23. juni klokken 20.30.  

Vi syntes, at Utterslevhøjs indførelse i den nye valglov er en god anledning til lidt efterslukning Vi vil til dette formål skænke et glas vin for en femmer

 

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk Telefon, formanden: 3828 1331