UGnyt dec. 2002

Indledningsvis velkommen til nye tilflyttere, som vi ikke har nået per brev - og velkommen som medlem af Utterslevhøj Grundejerforening.
Som ejer af hus i området her, er du medlem af Utterslevhøj Grundejerforening. Medlemskabet giver dig mulighed for at påvirke udviklingen i vores nærmiljø ved at bruge medlemskabet aktivt. Bestyrelsen arbejder for medlemmernes interesser, så tag fat i den, hvis der er forhold der skal ændres. Foreningens vedtægter fås hos bestyrelsen.

Anlægget i Enemærket står til rådighed for alle og legepladsen har nu været gennem en mindre renovering med hjælp fra aktive brugere. Der er dog fortsat ønsker om flere legemuligheder og alle forslag til ændringer i 2003 er velkommen.

Vejenes og fortoves vedligeholdelse. Bestyrelsen har gennemgået vores veje og fortove og noteret dette års vedligeholdelse, som snarest vil blive udført. Reparationerne er fordelt over hele vores område og der er kun medtaget skader og sætninger, som nu eller på kort sigt kan medføre en påtale fra København Kommune, Vej & Park.

Sugning af vejbrønde er udført i uge 47/48. Bestyrelsen har overvejet en samlet fejning af alle rendestene, men da prisen pr. løbende meter er steget voldsomt, er den sat i bero. Vi vil i stedet opfordre de forholdsvis få medlemmer, hvor rendestenen er sande til med jord og ukrudt, til at give problemet lidt opmærksomhed.

Overkørsler til garager og carporte på egen grund. Vi skal gøre opmærksom på, at ansvaret for vedligeholdelsen af fortovsarealet i overkørsler fortsat påhviler den enkelte ejendoms ejer. Der findes en del overkørsler, som har lunker og sætninger og som snarest bør istandsættes. Alle overkørsler skal være etableret efter ansøgning og udførelsen godkendes af Vej & Park. Nærmere oplysninger fås Hos V & P på telefon 33 66 34 40.


Hastighed er farligt på vores veje. Vi vil gerne opfordre bilister til at vise mest mulig hensyn til de "bløde" trafikanter. Parkerede biler og legende børn er som bekendt en dårlig cocktail, så vi vil her opfordre til og fremover fortsat arbejde for, at flest mulig biler parkeres på egen grund.

Ordensreglerne i vedtægterne (side 8) angiver, at motorklipning /- savning ikke må finde sted søn- og helligdage uden for tidsrummet kl. 9.00 - 12.00. Vi er blevet opfordret til at pege på emnet.

Fjernvarme. Københavns Energi er gået over til et nyt afregningssystem og har derfor i år lavet en ekstra årsopgørelse. Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der hos nogle kunder har været fejl i beregningen af eventuel bonus for god afkøling. Hvis du plejer at få bonus og ikke har fået det i år, er det derfor en god ide at checke, om der skulle være fejl i afregningen. Hvis du fik bonus i 2000/2001, er udregningen vist bag på årsregningen.
En anden fejl har været, at et eventuelt tilgodehavende på opgørelsen fra februar ikke er udbetalt og heller ikke modregnet på opgørelsen fra maj.
Hvis du er i tvivl, kan du ringe til Københavns Energi på tlf. 33 95 24 12.

Villaindbrud er jo ikke en ny foreteelse og kommer tilbagevendende " i bølger". Senest er det gået ud over flere huse på Engsvinget og Nebbegårdsbakken. Bestyrelsen vil gerne bakke op omkring initiativer for øget opmærksomhed, telefonkæder og lignende, hvis der er beboere, som aktivt vil deltage. Til denne udsendelse vedlægger vi folderen "Nabohjælp". Vi mener, at hvis vejledningen efterleves er den et rigtigt godt løft for trygheden i nærmiljøet. Nye klistermærker til postkassen eller entredøren kan fås hos bestyrelsen.

Sendemast på Hyrdevangen. Der er for nuværende ikke nyt omkring den ansøgte rejsning af sendemast ved Ungdomsskolen i Utterslev.

Et Stærehotel med mast og 11 stærekasser er med lidt praktisk hjælp fra UG m. fl. rejst i haven til Brønshøj Museum - som et bidrag til miljøet ved det nye torv.

Click to enlarge

Alle ønskes en glædelig jul. Med venlig hilsen, bestyrelsen.