RETNINGSLINIER FOR FULDMAGTER

For at undgå misforståelser vedrørende fuldmagter til generalforsamlinger i Utterslevhøj

Grundejerforening, blev bestyrelsen på mødet d. 18/4 2012 enige om at anbefale følgende

retningsliner:

Fuldmagten skal:

1) være skriftlig, dateret, samt henvise til den generalforsamling den gælder til

2) nævne fuldmagtsmodtagers navn og evt. adresse

3) angive fuldmagtsgiver (grundejerens) navn og adresse, samt være underskrevet af denne

4) være generel d.v.s. den omfatter alt der foregår/stemmes om på generalforsamlingen (se pkt. 6)

Fuldmagtsmodtager skal være en myndig person, bosiddende i UG. Der kan ikke gives fuldmagter

til ”bestyrelsen” (men godt til et navngivet bestyrelsesmedlem).

Dirigenten modtager – som neutral leder af generalforsamlingen – ikke fuldmagter.

Ingen fuldmagtsmodtager kan anvende mere end 1 fuldmagt.

Fuldmagten må ikke:

5) være ”blank” d.v.s. være uden navn på fuldmagtsmodtager, ligesom navnet ikke må

indføjes eller ændres af andre end fuldmagtsgiver

6) indeholde begrænsninger eller instrukser d.v.s. kun omfatte visse dele af generalforsamlingen

eller besked som ”stem ja til forslag nr. 2.” (jf. pkt. 4)

Opfylder fuldmagten ikke ovenstående betingelser vil den almindeligvis blive afvist. Dog accepteres

fuldmagter, der alene mangler at opfylde pkt. 6 (og dermed også pkt. 4). Det står i så fald

fuldmagtsmodtager

frit om vedkommende vil overholde de begrænsninger/instrukser fuldmagten indeholder.

 

Uenighed/tvivl om en fuldmagts gyldighed afgøres, straks ved forhandlingernes begyndelse, af den

på generalforsamlingen valgte dirigent. Afgørelsen er endeligt gældende under

generalforsamlingen, men kan indbringes for domstolene.

Medfølgende et eksempel på en fuldmagtsblanket. Det understreges, at denne kan, men ikke skal anvendes.

Hent eksempel på en fuldmagt som pdf fil