Menu Luk

Om grundejerforeningen

Velkommen til Utterslevhøj – og velkommen som medlem af Utterslevhøj Grundejerforening. 

Som ejer af hus i området her, er du medlem af Utterslevhøj Grundejerforening. Medlemskabet er en tinglyst forpligtigelse, der samtidig giver dig mulighed for at påvirke udviklingen i vores nærmiljø.

Utterslevhøj grundejerforening

Bestyrelsen arbejder for medlemmernes interesser og selvfølgelig med foreningens love og generalforsamlingens beslutninger som rettesnor. Vi søger at løse ønsker fra medlemmerne og sørger for vedligeholdelse af foreningens fællesarealer, veje og fortove og at der sneryddes på områdets private veje. Desuden sætter vi pris på de 3 årlige sammenkomster for alle beboere – sommerfesten, fastelavnsfesten og sankthansbålet.

Foreningen har ca 300 medlemmer og dækker et område, der mod nord er afgrænset af mosen og mod syd af Hyrdevangen, Mosebakken og Hareskovvej. I foreningens område er Mosesvinget, Hareskovvej, Horsebakken og Hyrdevangen offentlige veje, de øvrige er private veje.

Vedligeholdelsen af de private veje og fortove udføres efter gennemgang og aftale med entreprenør. Budget vedtages på den årlige generalforsamling og der opkræves hos det enkelte medlem 1 gang årligt.

Hække og træer mod vejen skal holdes, så hele fortovet er frit. Ved bygning af garager og carporte skal der søges en overkørselstilladelse fra Vej og Park, Københavns Kommune. Skader på fortove og kantsten bedes meddelt til bestyrelsen, som vil sørge for retablering og opkrævning hos den ansvarlige for skaden.

Ved nybygning og ombygning ønsker Bestyrelsen en kopi af byggeansøgningen fra KK til information.

Snerydning af de private veje er grundejernes opgave. Foreningen har aftalt fælles snerydning med en entreprenør og opkræver afgiften sammen med foreningskontingentet. Uanset vejens status, offentlig eller privat, har den enkelte grundejer ansvaret for renholdelse, snerydning og grusning af eget fortov samt for renholdelse af rendestenen.

Husholdningsaffald afhentes af Københavns Affaldsservice en gang om ugen. Haveaffald og storskrald afhentes på datoer, som meddeles den enkelte husstand af Københavns Kommune. Ved storskrald forstås kasseret indbo og ikke byggeaffald. Ved større mængder affald man gratis kan leje en container til storskrald eller haveaffald hos Københavns Affaldsservice.

Ønskes yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen, bestyrelsen