Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 14. januar 2020 hos Katja. 7. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Pil Zülow, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Maria Louise Flachs

Fraværende: Asger Kring (suppleant)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer (v. Henrik)

3) Forventet budget for fremtidig vedligehold af stier og veje (v. Henrik)

4) Fordelingsnøgle vedr. kontingent

5) Tilbud på genopretning af fliser på NGB.

6) Valg på GF

7) Eventuelt

8) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Status fra Kasserer

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi ikke længere vil bruge uforholdsmæssigt meget tid på at rykke for manglende betalinger. Derfor følger vi fremadrettet vedtægterne og sender derfor grundejere, der ikke har betalt til tiden, til inkasso jf. vedtægterne.

Vi har pt. følgende udeståender:

3 x kontigenter – heraf et fra 2018

4 x fortovsgæld 2019 og 3 x fortovsgæld 2018

Derudover har vi et udestående med en grundejer, der ikke vil betale på trods af retsligt indgået forlig.

Ovenstående fordeler sig på samlet fire grundejere, hvoraf tre nu sendes til inkasso.

 • Forventet budget for fremtidig vedligehold af stier og veje

Henrik foreslår, at regnskabet for Vejlauget deles op i to, så det tydeligt fremgår hvilke midler, der bliver brugt på hhv. veje og stier.

Henrik anbefaler, at der minimum spares ½ million op til at renovere vores veje eksempelvis hen over de næste fem år.

Bestyrelsen vil igen i år foreslå at Grundejerforeningen betaler et større beløb til Vejlauget i forbindelse med renovering af stier.

Bestyrelsen er af Povl Hansen blevet gjort opmærksom på, at Københavns Kommune bør overtage vedligehold af Svanestien. Pil retter henvendelse til Københavns Kommune.

 • Fordelingsnøgle vedr. kontingent

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændring omkring fordeling af kontingent til hhv. Grundejerforening og Vejlaug. Forslaget sendes ud med indkaldelse til Generalforsamling.

 • Tilbud på genopretning af fliser på NB 28

Maria indhenter tilbud på udskiftning af én flise samt genopretning af ca. 4-5 meter af fortovet. Fortovet er blevet ødelagt ifm. nybyg på NB19. Regningen sendes videre til grundejerne af NB19.

 • Valg på GF
 • Maria er på valg og har valgt ikke at genopstille som formand.
 • Katja er på valg, men overvejer genopstilling i så fald fortsat som sekretær.
 • Henrik er ikke på valg, men har sit hus til salg, så vi har Henrik på ”lånt tid”. Derfor søger vi på generalforsamlingen en ny kasserer.
 • Mikkel er ikke på valg.
 • Pil er ikke på valg, men går på barsel i februar.
 • Eventuelt

Henvendelser der er kommet ind på kontaktformularen tages op på næste bestyrelsesmøde.

 • Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. februar 2020 hos Mikkel, SB19, kl. 19.00. Mødet bliver muligvis ½-1 time længere grundet forberedelse til GF.

Dato til GF: onsdag d. 18. marts 2020

Dato til EGF: tirsdag d. 31. marts 2020

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.
 • Asfaltlap på Engsvinget – Vi har muligvis behov for et generelt tilsyn inden vinteren, så evt. huller ikke udvikler sig yderligere grundet frost mv. Henrik har taget kontakt til et firma for at få lappet huller på Engsvinget. Vi afventer fortsat tilbud.
 • Mikkel har rundsendt et forslag til software til medlemsdatabase, som vi i bestyrelsen skal have kigget nærmere på. Vi holder et ekstra betyrelsesmøde for at diskutere emnet efter GF 2020.
 • Vi har talt om, om der skal nedsættes et udvalg, der tager sig af vores grønne områder, og som refererer til bestyrelsen. Udvalget kan fx komme med indstillinger/forslag til tiltag, der koster penge, som bestyrelsen skal godkende, før de igangsættes.
 • Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til bestyrelsen.