Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 20. juni 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 20. juni 2022 hos
Erik. 2. møde efter den ordinære generalforsamling.

 

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Daniel Nielsen, Morten
Andersen (suppleant)
Fraværende: Tom Hansen (supleant)

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer – Erik
3) Status Gåsestien – Erik/Mica/Katja
4) Status FRAK – Erik
5) Vintervedligehold
6) Parkering autocamper
7) Stejl indkørsel
8) Eventuelt
9) Næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Status fra Kasserer
Kontingentopkrævningen er nu i hus. Det er en fornøjelse at se, at der ikke skal bruges
mange ressourcer på at rykke for kontingent 🙂
Dermed ikke sagt at der ikke er et stort arbejde forbundet hermed, hvorfor vi igen
opfordrer til at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til Betalinsservice. Dem der ikke
er tilmeldt Betalingsservice bedes kigge i postkassen efter indbetalingskortet, når der skal
betales igen til maj 2023. Er man nødsaget til at lave en manuel bankoverførsel, skal det
ske direkte til foreningens konto med egen adresse (forkortet) i tekstfeltet.
Husk altid at tjekke egen konto om opkrævningen er gået igennem, inden kasseren
kontaktes.
Der er kommet en del flere huse til salg, så vi er nu oppe på 9 i 2022.

3. Status Gåsestien/Andestien
Kenneth fra FMT har lavet en kovending, hvor meldingen nu er, at FMT intet vil gøre for at
udbedre de mange kratere, der nu er i/på Gåsestien.
Erik tager fat i Kasper fra NCC for at få noget rådgivning omkring, hvad vi skal gøre herfra.
På Andestien har vi også oplevet, at der vokser ukrudt op under det nylagte slidlag. Dansk
Asfalt siger, at det er helt normalt, og vi har fundet en løsning, hvor vi selv sprøjter med
ukrudtsmiddel, og derefter opvarmer asfalten med en brænder og tramper asfalten ned.
Bjørn fra Mosesvinget har tilbudt at hjælpe. Virker det ikke, kommer Dansk Asfalt forbi og
tilser.

4. Status FRAK/grønne områder
Vi har stadig lidt udfordringer med FRAK, der stadig ikke er helt oppe at køre i forhold til
arbejdet med vores grønne områder.
Det er stadig planen, at når vi får en opdateret arbejdsplan fra FRAK at lægge den på vores
hjemmeside.
Vi skal endnu en gang opfordre til at alle grundejere, der har skel ud til vores stier, skal
sørge for både at klippe hækken ind til skel, samt at fjerne det ukrudt der går fra kantsten
og ind til egen grund. FRAK fjerner kun ukrudt fra kantsten og ud mod stien.Ukrudt på/mellem fortovsfliser skal grundejere selv sørge for at få fjernet.
Frugttræerne på Enemærket bliver godt og grundigt beskåret i begyndelsen af juli måned.
Vi er så småt begyndt at overveje, om vi skal fortsætte med FRAK i 2023.

5. Vintervedligehold
Aftalen med FMT er opsagt. Vi har modtaget tilbud fra Bakkelygård, men vi vil gerne have
endnu et par tilbud, før vi vælger leverandør til sæsonen 2022/2023.

6. Parkering af autocamper
Igen i år har vi modtaget henvendelser omkring parkering af en autocamper på
foreningens veje. I år er den parkeret på toppen af Horsebakken, hvor den blokerer for
udsynet, der primært er til gene, når man skal dreje til venstre ad Horsebakken fra
Nebbegårdsbakken. Det skaber nogle farlige situationer for både bilister, cyklister og
fodgængere, da man ikke kan se de biler, der kommer i retningen fra Utterslev Torv, før de
har passeret toppen af bakken. Der har været flere situationer med hårde opbremsninger,
der heldigvis ikke har resulteret i nogle ulykker. Bestyrelsen har været i kontakt med ejeren
af autocamperen, der selv via Facebook har opfordret til at tage kontakt, hvis
autocamperen var til gene. Bestyrelsen har fremlagt for ejeren, at der har været
henvendelser omkring den uhensigtsmæssige parkering, og situationen med den nedsatte
trafiksikkerhed som følge heraf. På trods af ejerens egen opfordring om henvendelse – der
vist mere var for syns skyld – føler ejeren sig ikke lige “motiveret” for at flytte køretøjet på
baggrund af de fremlagte gener, og er også af den holdning, at trafiksikkerhed kan
diskuteres. Vi har i bestyrelsen, ligesom sidste år, foreslået parkering på p-pladsen ved
Engsvinget, hvor autocamperen ikke vil være til gene for nogen, men det vil ejer
tilsyneladende ikke. Ejer var inviteret til aftenens bestyrelsesmøde, men kunne ikke
deltage.
Vi kan fra bestyrelsens side ikke gøre mere, andet end at håbe på at det manglende udsyn
ikke medfører uheld. Endnu en gang opfordrer vi til, at man tager hensyn til andre i
foreningen og ikke kun sig selv.

7. Stejl indkørsel
Vi har modtaget en henvendelse fra en grundejer, der påpeger, at indkørslen er meget
stejl, og at bilen skraber på, når der bakkes ud. Denne udfordring er der flere, der har, og
ønsker man at udjævne højdeforskellen, skal det gøres ved at entrere med en professionel
brolægger/autoriseret virksomhed. Dette vil være for egen regning, og ikke noget
Vejudvalget står for. Et billigere alternativ er at bakke sin bil ind og køre med snuden ud 😉

8. Eventuelt
Festudvalget mangler fortsat frivillige kræfter.
Vi har talt om, at der er brug for en god omgang oprydning i vores skure på Enemærket.
Herunder at få styr på diverse udstyr til vores telte. Det kunne evt. være i forbindelse med
sommerfesten.
Vi har bemærket – og drøftet – at der er kommet en del mere trafik på vores små veje i
området grundet vejarbejdet på Hareskovvej og ruteomlægning som følge heraf.
Fjernvarmeledningerne på bl.a. Storkebakken er efterhånden så gamle og gennemtærede,
at vi må påregne, at Hofor kommer på besøg igen og igen. Vores bekymring går primært
på, at hver gang en ledning skal udbedres, skal asfalten graves op, hvormed membranen i
asfalten ødelægges. Det kan på sigt give os udfordringer med asfalten på de berørte veje.

9. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 23. august 2022 kl. 19.00 hos Daniel,
Harespringet 23.

 

Fra tidligere møder/til kommende møder
• Erik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og
veje.
• Gennemgang af “flyttekassen”
• Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i
omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte
pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil
blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af
vedligeholdelsesopgaver.