Menu Luk

Referat af generalforsamling i Utterslevhøj Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Utterslevhøj Grundejerforening afholdt 26. april 2022 kl. 19.00

Formanden, Katja Persson, bød velkommen til de 29 (heraf 24 fra Vejudvalget) fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent
Rune Baastrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
ifølge foreningens vedtægter.

2. Valg af stemmetæller(e)
Jeppe Wohlert blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Katja indledte med at præsentere bestyrelsens 5 medlemmer: Sig selv som formand og sekretær,
Erik Særmark (kasserer), Mikkel Wendelboe og Tom Hansen. Desuden Hedvig Reuss som
suppleant.
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
opfatter det som sin selvfølgelige opgave at varetage foreningens interesser i bred forstand, således
at vores område fortsat vil være attraktivt for familier både med og uden børn. Vi skal sørge for at
vedligeholde veje, stier og fællesarealer samt arbejde for at fremme godt naboskab.
FRAK stod i 2021 for vedligehold af vores grønne områder. Overordnet er vi tilfredse, men der har
været meget opfølgning fra Bestyrelsens side. Vi fortsætter aftalen i 2022.
Gåsestien er endelig blevet renoveret. Vi er opmærksomme på asfalten og er i fortsat dialog med
entreprenøren omkring udbedring.
Vintervedligehold er en svær størrelse at få en pålidelig leverandør indenfor.
16 huse er solgt og har fået nye ejere – velkommen til jer 🙂
Det har igen i år været et år med flere større projekter og igen et år uden de fornødne kræfter i
Bestyrelsen.

4. Indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmer
Der er ingen indkomne forslag.

5. Præsentation af det reviderede foreningsregnskab for 2021
Erik gennemgik foreningens regnskab.
De samlede indtægter (kr. 266.400,00) og udgifter (kr. 277.736,00) for 2021 resulterende i et
underskud på kr. -12.729,53.
Regnskabet blev godkendt.

6. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent og
rykkergebyr
Det præsenterede budgetforslag er baseret på fastholdelse af det nuværende kontingent.
Rykkergebyr forbliver uændret på kr. 100,00.
Det giver et budgetteret overskud på kr. 9.900,00.
Budgettet blev godkendt.

7. Vejudvalget
Erik præsenterede Vejudvalgets beretning og regnskab for 2021 samt budget for 2022.
Rykkergebyr forbliver uændret på kr. 100,00.
Samlede indtægter (kr. 313.300,00) og udgifter (kr. 408.321,03) resulterede i et underskud på kr.
95.021,03.
Regnskabet blev godkendt.
Vejudvalgets budget for 2022 opererer med indtægter på kr. 213.300,00 og udgifter på kr.
354.000,00, hvilket vil resultere i et underskud på kr. 140.700,00.
Budgettet blev godkendt.

8. Festudvalgets beretning
Hedvig Reuss fortalte om udvalgets aktiviteter, d.v.s. arrangementer i anlægget på Enemærket til
fastelavn, Skt. Hans, sommerfest og julebingo.
Der er p.t. kun to-tre medlemmer i festudvalget, og vi efterlyser igen igen flere hjælpende hænder.
Hvis vi gerne vil fortsætte det gode sociale samvær i foreningen, er der brug for flere hjælpende
hænder.
Kontakt gerne Hedvig Reuss, hvis du har lyst til at give et nap med.

9. Valg
Formand: Katja Lovatt Persson var på valg og ønskede at træde tilbage. Jeppe Wohlert ønsker, at
stille op til formandsposten i en konstellation, hvor Katja fortsætter som formand et år endnu,
hvorefter Jeppe overtager stafetten. Jeppe træder ind som bestyrelsesmedlem det næste år.
Kasserer: N/A
Sekretær: Katja Lovatt Persson var på valg og ønskede at træde tilbage. Katja fortsætter som
sekretær et år endnu, hvorefter ethvert bestyrelsesmedlem kan overtage posten.
Bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel Wendelboe ønsker at træde tilbage
Jeppe Wohlert Enemærket 4A tager en rolle som bestyrelsesmedlem i et år for til næste år at
overtage formandsposten. Tom Hansen træder tilbage som bestyrelsesmedlem og overdrager
dermed sit resterende år til Jeppe.
Mica Russ, Mosebakken 4 – stillede op til den 2-årige post og blev valgt.
Daniel Harwith, Harespringet 23 – stillede op til den 2-årige post og blev valgt.
Bestyrelsessuppleant:
Tom Hansen, Horsebakken 86, har opgivet sin bestyrelsespost og tager en rolle som suppleant.
Morten Andersen, Storkebakken 17, stiller op til rollen som suppleant.
Revisor: Søren Skjold Jensen var på valg, genopstillede og blev valgt.
Revisorsuppleant: Grete Suhr var på valg, genopstillede og blev valgt.

10. Indlæg fra Klimaveje
Povl Hansen og Henrik Aktor holdt et indlæg om arbejdet i Klimaudvalget. Der var ingen
beslutninger, blot information. Information om Klimaudvalgets arbejde er fremsendt sammen med
indkaldelse og regnskaber.

11. Eventuelt
Intet under eventuelt